اهداف شرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه آزمون خاک

اهداف و شاخص های شرکت در حوزه ارائه خدمات مهندسی عبارتند از :

- ارتقا مستمر کیفیت خدمات مشاوره مهندسی با افزایش سطح دانش علمی و فنی پرسنل
- ایجاد اشتغال مناسب و بهبود فضای رقابت در حوزه خدمات مهندسی
- برقراری ارتباط با دانشگاه و بهره گیری از دانش روز در زمینه مشاوره های فنی
- ارزیابی مستمر گام های عملی ارتقا فنی و کیفی به منظور تطابق با اهداف و سیاست های شرکت
- همکاری فعالانه در برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت
- ارتباط موثر با کارفرما در طول فرآیند ارائه خدمات جهت افزایش میزان رضایتمندی و رعایت حسن انجام کار

اهداف میان مدت شرکت مطابق برنامه های زير خواهد بود:
- نگرش ويژه به آموزش کادر اداری و فنی مجموعه
- توسعه متوازن بر اساس نيازهای جديد جامعه مهندسی و کارفرمايان
- استفاده از خرد جمعی و مشورت در برنامه های جاری شرکت
- رسيدن به سطح بالای بهره وری
- حضور در جوامع علمی، فنی و حرفه ای و شرکت در سمينارها و کنفرانس های علمی داخلی جهت ارتقاءسطح
- علمی فعاليت های حرفه ای با ارائه طرح های تحقيقاتی و مقاله های علمی و پژوهشی
- ايجاد نظام مبادله اطلاعات و مشارکت در خدمات با موسسات مشابه با حفظ و رعايت امانتداری
- مطالعات و ارائه خدمات کارشناسی و فنی و مشاوره ای

اهداف کوتاه مدت مجموعه مطابق اصول زير تعريف مي شود :
- شناخت نيازهای عمرانی در حوزه فعاليت شرکت بر اساس خواسته های کارفرمايان و فن آوری روز
- ارائه خدمات مهندسی طبق استانداردهای روز بين المللی و ملی مطابق خواسته و نظر کارفرمايان
- انجام به موقع پروژه ها در جهت جلب رضايت کارفرمايان و فن آوری روز
- توسعه کمی با حفظ سطح کيفی خدمات
- افزايش راندمان کاری
- توسعه فضای کاری
- توسعه نيروی انساني
- مطالعات و ارائه خدمات کارشناسی و فنی و مشاوره ای

استراتژی شرکت در جهت دستيابی به اهداف:
- به منظور دسترسی به اهداف فوق مديريت شرکت در چارچوب ذيل حرکت خواهد کرد
- حرکت در جهت توسعه علمی و اقتصادی ايران اسلامی
- ارائه خدمات مهندسی، فنی، مشاوره ای در بالاترين سطح کيفيت
- همراه شدن با آخرين دست آورد هاي علمی، فنی، و ابزاری جهت ارتقاء سطح فعاليت های حرفه ای
- ارزيابی و بازنگری مداوم گام ها و مراحل پيشرفت به منظور تطابق با اهداف و سياست های شرکت
- اميد است با توکل به خدا و اعتماد به توان نيرو ها و متخصصان داخلی و استفاده از مدرن ترين تکنولوژی روز
سهم خود را در آبادانی و سربلندی کشورمان به خوبی ايفا نماييم.